Rozwój działalności gospodarczej - Wnioski o wsparcie finansowe

Spis treści

 • 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

  2) Biznesplan (wersja 3z)

  • Biznesplan (*.pdf) - otwórz
  • Biznesplan (*.docx) - otwórz
  • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (*.pdf) - otwórz
  • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (*.docx) - otwórz
  • Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (*.pdf) - otwórz

  3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  • Oświadczenie (*.pdf) - otwórz
  • Oświadczenie (*.xlsx) - otwórz
  • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz

  4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) - otwórz
  • Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz

  Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

  5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

  • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz

  6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) - otwórz

  7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz