Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

UWAGA
Zgodnie z przyjętymi zasadami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wszelkie zapytania dotyczące wdrażania poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność należy kierować do podmiotu wdrażającego, tj. do samorządu województwa, z którym właściwa miejscowo LGD podpisała umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowę ramową).

Dane adresowe samorządów województw udostępnione są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W związku z powyższym, wszystkie pytania które zostaną skierowane do Agencji Płatniczej będą przesłane do właściwego samorządu województwa w celu udzielenia odpowiedzi.
W przypadku, kiedy na podstawie przekazanych danych przez nadawcę pytania (np. miejsce zamieszkania), Agencja Płatnicza nie będzie mogła ustalić właściwego samorządu województwa – pytanie pozostanie bez rozpatrzenia.

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 zobacz