XXVII posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”

Zaproszenie na XXVII posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie” w dniu 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Biura LGD Polesie, ul. Nowa 1. Początek posiedzenia godz. 9:00

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum, poprzez odczytanie listy obecności.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Rady.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naborów:
   - nr 8/2020 Przedsięwzięcie 2.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”,
    odbywającym się w terminie: 30.11.2020 r. – 14.12.2020 r. 
5. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności.
6. Losowanie Członków Rady oceniających poszczególne operacje – utworzenie
    Komisji Przyznania Dotacji.
7. Ocena operacji złożonych w ramach naboru.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
9. Przyjęcie list operacji - zgodnych z LSR, niezgodnych z LSR, ocenionych,
    wybranych i niewybranych do dofinansowania.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.