OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

2017-03-13

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Nr przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa Przedsięwzięcia LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

1

3.3.1

Budowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia*

990 000,00 zł

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 6 ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych oraz 100% w przypadku pozostałych podmiotów

 *Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 27.03.2017r. – 10.04.2017r., od poniedziałku do piątku    w godzinach 8.00 – 16.00.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie”,

 1. Nowa 1, 21-070 Cyców.
 2. Tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt.2 ogłoszenia. Wnioski należy złożyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

- oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej tożsamej z wersją papierową (który po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD zostanie przekazany do SW),

- 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury wyboru wniosków przez LGD pozostanie w dokumentacji LGD),

- 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD).

Dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację, np. dokumenty oprawione w skoroszyt z możliwością wpięcia do segregatora.

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: datę i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 3. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Polesie” na lata 2016-2023.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 6. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 7. Kryteria wyboru operacji:

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce PROW 2014-2020/Karty Ocen.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zawiera wzór formularza wniosku. Wzór formularza wniosku znajduje się w zakładce: Strefa Beneficjenta/Samorząd .

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce PROW 2014-2020.

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność oraz formularze umów udostępniono w zakładce Nabory wniosków – pod niniejszym ogłoszeniem oraz w zakładce

Strefa Beneficjenta/Samorząd.

 

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków. - Zobacz


 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze - Zobacz
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Polesie” na lata 2016-2023 - Zobacz
PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Polesie - Zobacz
Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia LGD „Polesie” - Zobacz

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Zobacz Excel / PDF

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY  na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Zobacz

Wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014­-2020 - Zobacz Excel / PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zobacz

Umowa o przyznanie pomocy (PDF) - Zobacz
Załącznik nr 1 do umowy przyznania pomocy: Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - Zobacz
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy: Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - Zobacz
Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy: Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - Zobacz
Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy: Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - Zobacz
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków. - Zobacz